top of page

מדיניות פרטיות

משתמש/ת יקר/ה - הפרטיות שלך חשובה לנו.

להלן מדיניות פרטיות לשימוש בשירות ההיכרויות Hi-Ellie (להלן: השירות), בוט וואטסאפ במספר הטלפון 055-267-2699, לרבות אתר האינטרנט hi-ellie.com.

דיווח על פגיעה בפרטיותך

אם את/ה חושב/ת שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירות, אנא פנה\פני באמצעות כתובת הדוא"ל: elianab@gmail.com או באמצעות כתיבת ״פידבק״ ישירות לבוט באמצעות whatsapp בטלפון 055-267-2699.

מסירת פרטים ומידע אישי ל-Hi-Ellie

השימוש בשירות כרוך ברישום אשר במסגרתו נמסרים על ידי המשתמש הפרטים הבאים לבוט: טלפון, שם, מגדר, עיר מגורים, גיל, סטטוס משפחתי, עיסוק, תיאור אישי, ופרטים נוספים לפי הצורך. בנוסף מעלה המשתמש לשירות תמונות לבחירתו וכמו כן אנשי קשר לבחירתו על מנת שמערכת Hi-Ellie תמצא לו התאמות  פוטנציאליות. 

על-פי חוק המשתמש אינו מחויב למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתו וברצונו החופשי - אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממנו את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי המערכת והאתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתו קשר, במידת הצורך.

מערכת Hi-Ellie אוספת מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת מול השירות, למשל בעת הגשת בקשות או פניות כלשהן.

פרטי מידע בסיסיים מתוך האמורים לעיל המהווים את פרופיל ההכרויות ימסרו אך ורק להתאמות פוטנציאליות לצורך מציאת זוגיות. מספר הטלפון של משתמש ימסר למשתמשים אחרים אך ורק לאחר הסכמתו המפורשת לכך. רשימת אנשי הקשר שהעלה משתמש לא תמסר למשתמשים אחרים בשירות.

כל מידע שהוא שיוזן על ידי משתתפי המערכת לא ימסר לגורם שלישי אלא באישור מפורש של המשתתפים.

השימוש במידע

בפרטים ובמידע האישי שתמסור ובפרטים שיאסוף השירות במהלך השימוש, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות  -

כדי לאפשר לך להשתמש בשירות, לרבות רישום והשתתפות פעילה במערכת מציאת ההתאמות.

כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך

כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את השירות לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

כדי לאפשר לך להתאים את השירות להעדפותיך.

כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותיו ותכניו של השירות, פעילויות בקשר אליו, סקרים, וכיו"ב. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליך באמצעות הודעות whatsapp

ליצירת קשר איתך כשהשירות סבור שקיים צורך בכך

לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

לשם תפעולו התקין ופיתוחו של השירות

כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהשירות סבור בתום-לב כי עליו לעשות כן.

לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו.

 

מסירת מידע לצדדים שלישיים

השירות לא יעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת והפרטים שנאספו על פעילותך, אלא במקרים שלהלן  –

אם תפר את הוראות תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי השירות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה.

אם יתקבל בידי השירות צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי.

בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין השירות ו/או מי מטעמו.

בכל מקרה שהשירות יסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

השירות יהיה רשאי להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לשירות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות זו.

לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בשירות וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של השירות. השירות לא יחשוף בפניהם ביודעין את זהותך ללא הסכמתך.

אם השירות יארגן את פעילותו או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שישנה את מבנהו המשפטי, לרבות במקרה בו יעביר פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי - הוא יהיה זכאי להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות זו.

היכן נשמר המידע?

המידע שהשירות אוסף נשמר במאגר המידע שלו, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

 

אבטחת מידע

השירות מייחס חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיו. לשם שמירת המידע, הוא מפעיל מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.

עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, השירות אינו מתחייב, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע המשמשות בשירות יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

 

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהשירות ולהביא לביטול רישומך. מידע הדרוש לשירות – לרבות תיעוד פעולות שביצעת – יוסיף להישמר על ידי השירות על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקש השירות למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לשירות לפעול כאמור.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

השירות רשאי לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של השירות 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו במדיניות שינויים אחרים שאינם מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 7 ימים לפני כניסתם לתוקף - זאת אלא אם יבוצעו שינויים במדיניות בהתאם להוראות כל דין, או דרישת רשות מוסמכת, שאז השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין או לדרישה כאמור. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

בכל עת תוכל לעיין במדיניות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

bottom of page