top of page

תנאי שימוש

חברת אלי הבוטית בע"מ (להלן: "החברה", "אנחנו" או "אנו") מספקת אתר נחיתה וגם בוט ואפליקציה המאפשרים למשתמשים למצוא אהבה בתוך מעגלי ההיכרות שלהם (להלן, ביחד "השירותים"). תנאי שימוש אלו מסדירים את הגישה שלך ושימושך בשירותים. "המשתמש" או "אתה" הינו המשתמש בשירותים. הורדת האפליקציה או התכתבות עם הבוט בטלגרם מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש, כמו גם למדיניות הפרטיות הנמצאת בכתובת www.hi-ellie.com (להלן "מדיניות הפרטיות"), כלשונם ובמלואם, ומהווים הסכמה בהתנהגות לתנאי השימוש. המשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

 

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או לתקן את תנאי השימוש בכל עת. אתה מסכים להיות כפוף לכל השינויים כאמור. אתה אחראי לקרוא את תנאי השימוש הללו מעת לעת. המשך שימושך בשירותים לאחר שינוי או תיקון כאמור יהווה הסכמתך לתנאי שימוש המתוקנים. 

אתה מסכים לכך שאנו נוכל לשנות כל חלק מהשירותים, בכל עת, או להפסיק את השירותים או כל חלק מהם, מכל סיבה שהיא, מבלי להודיע לך ומבלי חבות כלשהי. נכון להיום, השירותים ניתנים בחינם. עם זאת, אנו רשאים לשנות מדיניות זו ולהתחיל לגבות תשלום עבור חלק מהשירותים או כולם. במידה ותתבצע מעבר למודל של תשלום עבור השירותים אותם אנו מציעים, אנו נודיע לך על כך ונבקש את הסכמתך לשימוש בשירותים בתשלום.אנו שומרים על הזכות להתחיל או להפסיק לחייב אותך עבור שימושך בשירותים או להעלות או להוריד כל סכום שאנו גובים עבור השימוש בשירותים, בכל עת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי. 

 

 1. שימוש בשירותים 

בכפוף להסכמתך ולעמידתך בתנאי השימוש, אנו מעניקים לך זכות מוגבלת, שאינה בלעדית, שאינה ניתנת להעברה, שניתנת לביטול ושהינה מוגבלת, עבור גישה ושימוש בשירותים לצרכיך האישיים. אינך רשאי להשתמש בשירותים שלנו כדי לבנות מאגר מידע עצמי או עבור כל שימוש מסחרי אחר.

 

השימוש בשירותים נועד לאנשים בני 18 ומעלה. על ידי שימושך בשירותים הנך מצהיר ומאשר שהינך בן 18.

 

כל משתמש בשירותים מחוייב לשמור על החוק. אסור להעלות תוכן ו/או לבצע פעילויות לא חוקיים במסגרת השירותים, לרבות שימוש בשירותים כדי למכור סמים או מוצרים מזויפים, או כדי לבקש סיוע כדי לעבור על החוק. אנחנו בהחלט לא נסבול שמישהו ישתמש בשירותים כדי לתמוך או להשתתף בכל סוג של פגיעה הכרוכה בקטינים או בסחר בבני אדם.

 

כדי להשתמש בשירותים שלנו עליך להוריד ולהתקין אפליקציית טלגרם\אפליקציה ייעודית במכשיר הסלולרי. כמו כן, נדרש חיבור לאינטרנט ולשם כך, תזדקק להתקשר עם ספק שירותי אינטרנט ולשלם עבור השירותים הללו. כמו כן, תזדקק להתקין תוכנה ודפדפן במכשיר הסלולרי שלך. אין אנחנו אחראים לעמלות או עלויות שתצטרך להשתמש בגין אפליקציית וואטסאפ ו/או בין שימוש בסלולארי ו/או בשירותי האינטרנט.

 1. הרשמה 

כדי ליצור חשבון משתמש אצלנו נבקש ממך למסור מידע מסוים כמפורט במדיניות הפרטיות שלנו [hi-ellie.com]. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לפתיחת חשבון עבור כל משתמש שהוא, מכל סיבה שהיא או להגביל את מספר החשבונות שמשתמש יכול לפתוח, הכול לפי שיקול דעתנו המוחלט. ייתכן ונבקש ממך מידע נוסף בעתיד. חל איסור על מסירת מידע כוזב בזמן הרישום. הינך מתחייב לעדכן את החשבון שלך כדי שהוא יישאר מעודכן ומדויק. כל אבדן הנובע מכך שלא דאגת לשמור את החשבון מעודכן הינו באחריותך הבלעדית.

בזמן השימוש בשירותים תיתן לנו גישה לאנשי הקשר שלך. הנך מצהיר שקיבלת את רשות אנשי הקשר שלך למסור את המידע שלהם אלינו למטרות מתן השירותים וכדי שנוכל להצליב את הרשימות הללו עם רשימות של אנשי קשר של משתמשים אחרים כדי למצוא בני או בנות זוג פוטנציאליים עבור המשתמשים. 

 

אסור לך לגלות את הסיסמא של חשבון הטלגרם\אפליקציה שלך לאחר. אנחנו לא נבקש ממך לגלות את הסיסמא. החשבון שלך נתון בסכנה אם תרשה למאן דהוא להשתמש בו בצורה שאינה נאותה. החשבון ניתן לסגירה אם אתה או מישהו אחר שמשתמש בחשבון שלך מפר את תנאי שימוש אלה. במידה וחשבונך נסגר, לא תורשה לפתוח חשבון שוב ללא הסכמה מפורשת מאתנו. 

אתה מסכים להודיע לנו מיידית על כל שימוש בלתי מורשה בחשבון שלך או בסיסמא שלך. אתה אחראי בצורה בלעדית ומלאה על ביטחון המחשב ומכשיר הנייד שלך ועל כל הפעילות בחשבון שלך, גם במקרה בו הפעילות לא בוצעה על ידיך. אנחנו לא נישא באחריות בגין כל הפסד או נזק הנובע משימוש בלתי מורשה בחשבון או בסיסמא שלך. אתה מתחייב לשפות ולפצות אותנו בגין כל שימוש פסול או בלתי חוקי בחשבון שלך, ובגין כל חוב שהצטבר או מיסים החלים עליו, אלא אם כן הודעת לנו בכתובת [dan@hi-ellie.com] שהייתה חדירה לחשבון שלך ושאתה דורש את חסימתו. איננו משגיחים על הנדון ואיננו יכולים להבטיח שאנו נדע על כל שימוש בלתי נאות בחשבון, בשירותים או שנוכל למנוע שימוש כאמור.

הינך מסכים שאנו יכולים מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתנו המוחלט ומבלי להודיע על כך, לסגור את החשבון שלך ולהסיר כל תוכן שקשור אליו. סיבות לסגירה כאמור יכולות להיות: (א) תקופה ארוכה של חוסר פעילות; (ב) הפרה של תנאי השימוש הללו או של מהותם; (ג) התנהגות שמהווה הונאה או שהינה פוגענית או מטרידה; או (ד) התנהגות המזיקה למשתמשים אחרים, לצדדים שלישיים, לאתוס של הקהילה שלנו או לעניינינו העסקיים.

אם  נסבור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי התרחשה הפרה של תנאי השימוש הללו או כי התרחשה כל התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה, אנחנו נוכל לנקוט בכל פעולה הנראית לנו מתאימה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור כל חשד להפרה של תנאי השימוש הללו או של התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה בשירותים. אנו נשתף פעולה עם כל חקירה של זרועות אכיפת החוק או עם כל צו בית משפט שדורש מאתנו או מנחה אותנו לגלות את הזהות, ההתנהגות או כל תוכן של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין. הינך רשאי לדרוש את סגירת חשבונך בכל עת ומכל סיבה שהיא על ידי שליחת הודעה לכתובת dan@hi-ellie.com או על ידי בקשת למחיקת הפרופיל בתפריט הראשי בטלגרם\באפליקציה, או דרך בקשה להסרה ישירות בהתכתבות עם הבוט.

כל סגירה או השעיה של חשבונך לא תשפיע על החובות שלך כלפינו תחת תנאי השימוש הללו (לרבות, ללא הגבלה, בעלות, שיפוי וכל המצגים וההתחייבויות שלך כלפינו והגבלת האחריות), שלפי מהותם ולפי העניין מיועדים להוסיף ולהתקיים לאחר סגירה או השעיה כאמור.

 

 1.  מנוי    

התנאים המסחריים לשימושך בשירותים, לרבות התמורה, תנאי התשלום, ותקופת שימושך בשירותים, יהיו בהתאם לתוכנית המנוי שבחרת בעת הרשמתך, כמו תוכנית הפרימיום (ככל שנבחר) (להלן: "המנוי"). אלא אם נקבע אחרת בתנאי המנוי, המנוי יהיה לתקופה בלתי מוגבלת, והתשלום בגינו יתבצע בסוף כל חודש ביחס לחודש העוקב, כאשר התשלום לחודש הראשון יתבצע עם תום הרשמתך למנוי. תתבקש/י לספק פרטי חיוב כגון שם, כתובת לחיוב ופרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר לספק שירותי התשלום והסליקה המקוונים של החברה (להלן: "ספק שירותי התשלום"). את/ה מאשר/ת בזאת לחברה לגבות סכומים אלו על ידי חיוב כרטיס האשראי או אמצעי התשלום המסופק באמצעות ספק שירותי בתשלום. כל תשלום שיתבצע באמצעות ספק שירותי התשלום יהיה כפוף לתנאים ומדיניות הפרטיות של אותה ישות. אנא עיינ/י בהוראות כאמור לפני השימוש בשירותים אלה. מובהר בזאת כי בכפוף לאמור בכל דין, החברה אינה אחראית לכל נזק, פגם או תקלה מכל מין וסוג שהם, העלולים להיגרם עקב שימוש בשירות התשלומים, לרבות ביחס לאופן התשלום ו/או להעברתו ו/או לתשלומים נלווים לעסקה ו/או לכל היבט אחר ביחס לשירותים אלו.

 

אלא אם צוין אחרת במנוי, תקופת המנוי תתחדש אוטומטית כל חודש, אלא אם מי מהצדדים יבחר שלא לחדשו, על ידי מתן הודעה בכתב (לרבות בדוא"ל, בטלגרם ו/או באפליקציה) חמישה (5) ימים מראש לצד השני. אחרי ביטול המנוי בתשלום, לא תהיה לך גישה לסוג השירותים הקשורים למנוי שלך. לאחר סגירת החשבון לא תהיה לך גישה לתוכן המשתמש, לרבות מידע שסיפקת במהלך ההרשמה או במהלך שימושך בשירותים.

 

תשלומים אשר יבוצעו באמצעות שימוש בכרטיס אשראי פג תוקף או אשר מספרו שגוי, או אשר סכום החיוב חורג ממסגרת האשראי המאושרת בו, לא יתקבלו, והחברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית להגביל את חשבונך בעקבות זאת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובמקרה בו תשלום כאמור בוצע, החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות כל תשלום או עמלה אשר לא התקבלו במלואם או בחלקם. בנוסף, יהיה עליך לשפות את החברה בגין כל עלות ו/או נזק אשר שילמה ו/או נגרם לה כחלק ממאמצי הגבייה עבור תשלומים שלא התקבלו ממך, לרבות שכר טרחת עורך דין ועלויות גבייה. עסקה לא תושלם כל זמן שלא התקבל התשלום במלואו וקיבלת אישור על כך בדואר האלקטרוני שסיפקת בעת הרשמתך.

 

כל התשלומים המשולמים לחברה יבוצעו בשקלים ויכללו מס ערך מוסף לפי דין. בכפוף לכל דין, תשלום תמורת השירות הינו סופי ולא ניתן לביטול.

 

 1.  מדיניות ביטול

 

באפשרותך לבטל עסקה שביצעת לרכישת מוצר במסגרת השירותים בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן:

 

באפשרותך לבטל עסקה באמצעות הודעה לחברה במשרדיה בכתובת טיומקין 16 תל אביב-יפו, בטלפון 054-624-6343, בדואר אלקטרוני לכתובת dan@hi-ellie.com או באמצעות האתר או האפליקציה בכתובת hi-ellie.com. בהודעות ביטול עליך להזין את שמך, מספר תעודת זהות, פרטים ליצירת קשר.

הנך רשאי/ת לבטל את העסקה בתוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר, וזאת בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו. בעסקת מכר מרחוק שבוצעה על ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, כאשר ההתקשרות בעסקה כללה גם שיחה בינך לבין החברה (לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית), הנך רשאי/ת לבטל את העסקה בתוך ארבעה (4) חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר. לצורך ביטול עסקה כאמור, יתכן שתתבקש/י על-ידי החברה להציג מסמך המעיד על היותך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כמפורט בחוק הגנת הצרכן.

 

אם ביטלת את העסקה עקב אי התאמה בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך על ידינו לפני העסקה, עקב אי-אספקת השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה, אנו נחזיר לך בתוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילמת, נבטל את חיובך בשל העסקה, נמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא נגבה ממך דמי ביטול כלשהם.

 

אם ביטלת את העסקה שלא מחמת אחד הטעמים שפירטנו למעלה, אנו נחזיר לך, בתוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, נבטל את חיובך בשל העסקה ונמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור. כמו כן, אנו רשאים לגבות ממך דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר השירות, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. יצוין, כי ככל שעד למועד הביטול כבר קיבלת גישה להשתמש בשירותים, נהיה רשאים לגבות ממך את התמורה היחסית בעבור השירותים.

אם תבטל את העסקה שלא בתוך בתוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר, התשלום בגין החודש בו בוטלה העסקה לא יוחזר אליך, אך השירות לא יסופק והתשלומים לא יוגבו בחודש העוקב.

 1. קישורים 

בשירותים עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידינו. הקישורים מוצגים לנוחות המשתמש בלבד ואין לנו שליטה על אתרים אלה ואין אנו נושאים באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת הקישורים בשירותים בכדי להעיד על תמיכה בתוכן המוצג באתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. אנחנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ולהיזהר בשימוש באתרים של כל צד שלישי. אנו רשאים לפי שיקול דעתנו הבלעדי להסיר כל קישור מהשירותים ו/או להוסיף קישורים נוספים. כמו כן, איננו אחראים על תוצאות שיתוף התוכן שאתה בוחר לעשות ברשתות חברתיות. 

 1. תוכן המועלה על ידי משתמשים

נאפשר למשתמשים להעלות תוכן לשירותים כגון תמונות ("תוכן משתמש/ים"). אם אתה מספק לנו תוכן משתמשים, אתה מצהיר שהתוכן כאמור אינו (א) מפר זכויות יוצרים, קניין רוחני, זכויות מוסריות ו/או זכויות פרסום של כל צד שלישי; (ב) כולל כל תוכן משמיץ, מוציא דיבה, מגונה, אינו רגיש ו/או פוגעני (לרבות תוכן מקדם או מהללת שנאה, אלימות, או קנאות); (ג) מכיל תולעים, וירוסים או תוכנות זדוניות אחרות או (ד) מפר את הדיון החל. על ידי פרסום או העלאה של כל תוכן משתמש, אתה מעניק לחברה ולשותפיה או מקבלות הרישיון ממנה, רישיון עולמי, לא בלעדי, תמידי וללא תמלוגים, להשתמש בתוכן משתמש זה בקשר למתן שירותי החברה. אנו שומרים לעצמנו את הזכויות להסרה, להשעות את הגישה או למחוק לצמיתות כל תוכן משתמש, ללא הודעה מוקדמת, לרבות, ללא הגבלה, כל תוכן משתמש, אשר בתפיסתנו הסבירה מפר את המצגים המפורטים לעיל או את האינטרסים העסקיים שלנו. ההחלטות הללו ייעשו על פי שיקול דעתנו הבלעדי ולא תהיה לך כל טענה לגבי ההחלטות הללו.

 1. מגבלות 

חוץ מכפי שייקבע כאן במפורש, אתה מתחייב שלא לנקוט ושלא להרשות לאף צד שלישי לנקוט בפעולות הבאות: (א) הנדסה לאחור, פירוק או כל ניסיון לגלות את קוד המקור של התוכנה שבבסיס השירותים; (ב) שינוי של השירותים, עשיית מניפולציה בהם, העתקה או יצירת יצירות נגזרות מהם, כמו גם הפצה, השכרה, שידור, הצגה פומבית, פרסום, שידור, חלוקה, העברה או כל שימוש אחר שלא על פי תנאי השימוש הללו; (ג) הפעלה או אפשרות להפעיל כל יישום מחשב, רובוט, תוכנת ריגול או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך השירותים. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהשירותים או הקוד שלו; (ד) ניסיון להשבית או לעקוף כל מנגנון אבטחה של השירותים ו/או להגביל או למנוע שימוש בשירותים; (ה) ניסיון להשיג סיסמא או פרטים אישיים של משתמש רשום אחר או שימוש כוזב בהם; (ו) התחזות למשתמש אחר או הצגה כוזבת של דמותך, לרבות שימוש בחשבונות משתמשת מרובים; (ז) הטלת עומס בלתי סביר על התשתיות שלנו; (ח) הפרה של זכויות הפרט וזכויות משפטיות של צדדים שלישיים לרבות השמצה, הוצאת דיבה, הפחדה, הטרדה או מעקב אחר משתמשים אחרים; או (ט) הפרה של זכויות יוצרים, זכויות לפרטיות, או זכויות מוסריות של כל צד שלישי.

 

 1. קניין רוחני

השירותים בכללותם והמידע המופיע בהם, לרבות תוכנם (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – גם עיצובם, יישומי התוכנה שבהם, השמות וסימני המסחר וכל פרט אחר המופיע בהם או גלום בהם), ולרבות תוכן שנמסר על ידי גופים שלישיים ו/או משתמשים כאמור לעיל, הינם קניינה הבלעדי של החברה או של הצדדים השלישיים שהתירו לחברה להשתמש בהם והם מוגנים על ידי הדין, לרבות דיני מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות. חוץ מכפי שהותר כאן במפורש, אינך רשאי להעתיק, לפתח, לשעתק, להפיץ, לשדר, לפרסם מחדש, לשנות, להוריד, להעלות, לשדר או לעשות כל שימוש אחר של התוכן שמופיע בשירותים. אינך רשאי להסיר, לשנות או להסתיר כל סימן של זכויות יוצרים, סימן מסחרי, או סימן שירות או כל סימון אחר המסמן זכויות קניין ששולב בשירותים. כל סימני המסחר הינם סימני המסחר או סימני המסחר הרשומים של בעליהם. אין דבר בתנאי שימוש הללו המעניק לך כל זכות לשימוש בסימן מסחרי, סימן שירות, סמל מסחרי או שם מסחרי שלנו או של כל צד שלישי. 

 1. הפרת זכויות יוצרים

 

החברה מכבדת את זכויות הקניין הרוחני של אחרים ומצפה מהמשתמשים שלה לעשות את אותו הדבר. החברה תסיר כל תוכן משתמשים המפר זכויות של צד ג', אם תינתן הודעה מתאימה על כך, ותהיה רשאית לעשות זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא הודעה מוקדמת למשתמשים בכל עת. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר כל תוכן ללא הודעה מוקדמת לך, לכל משתמש אחר או לכל צד שלישי.

 

המדיניות שלנו היא להגיב במהירות לבעלי זכויות יוצרים המאמינים שתוכן משתמשים כלשהו המופיע בשירותים מפר את זכויותיהם. אם אתה סבור שמשהו המופיע בשירותים מפר את זכויות היוצרים שלך, אתה יכול לשלוח לנו הודעה המבקשת להסיר אותו, או לחסום את הגישה אליו. אם אתה סבור שהודעה כזו הוגשה נגדך בטעות, נאפשר לך לשלוח לנו הודעה נגדית. הודעות והודעות נגדיות חייבות לעמוד בדרישות הדין החל. אנו מציעים שתתייעץ עם היועץ המשפטי שלך לפני הגשת הודעה או הודעה נגדית. שים לב שאפשר ויוטלו עונשים משמעותיים על תביעות שווא. שלח הודעות והודעות נגד לסוכן זכויות היוצרים שלנו: [dan@hi-ellie.com].

 1. פרטיות 

אנחנו אוספים מידע שאתה מוסר בעת הרישום לשירותים, ו/או בעת השימוש בשירותים שייתכן ויזהה אותך אישית או שיגדיר את תחומי העניין שלך (להלן "המידע"). אנחנו רשאים להשתמש במידע בצורה המתוארת במדיניות הפרטיות שלנו, כפי שהיא תתוקן מעת לעת. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. השימוש בשירותים  מהווה אף הסכמה למדיניות הפרטיות. 

 1. הגבלת אחריות

אנחנו משתדלים לקשר בין אנשים שיתאימו אחד לשני, אך אין אנחנו יכולים להבטיח כל התאמה בין שני משתמשים. אנחנו לא מבצעים בדיקות רקע למשתמשים ואיננו אחראים על התנהגותו של כל משתמש (הן בזמן השימוש בשירותים והן מחוץ להם). אנא תפעילו שיקול דעת וזהירות בהתקשרותכם עם משתמשים אחרים. 

שימושך בשירותים הינם לפי שיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך. איננו נושאים באחריות על כל תוכן שהתקבל מצדדים שלישיים, אלא כפי שנאמר מפורשות בתנאי שימוש אלו. השירותים בכללותם, לרבות כל מידע המופיע בהם והתוכנה העומדת בבסיסם ולרבות כל השירותים מוצעים למשתמשים כמו שהם (AS IS) ובכפוף לזמינותם (AS AVAILABLE) ללא כל אחריות שהיא. אנחנו דוחים במפורש כל אחריות, לרבות, ללא הגבלה, אחריות מפורשת או משתמעת לשימושיות, אחריות מפורשת או משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות או אי-הפרה. כל הסתמכות על השירותים או התוכן הינה באחריותך הבלעדית ואנחנו דוחים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, (א) לגבי הדיוק, האמינות, העמידה בזמנים, האבטחה או ביצועיהם של השירותים או התוכן; או (ב) שהשירותים ו/או התוכן יהיו ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה; או (ג) לגבי הדיוק, האיכות, העדכניות, השלמות או השימושיות של כל מידע או תוכן המוגשים בשירותים. אנחנו משתדלים לספק לך מידע . 

 

ישנם מקורות רבים לתוכן המופיע בשירותים, לרבות רשימות אנשי קשר המסופקים על ידי משתמשים אחרים. אנחנו משתדלים שהתוכן יהיה מדויק ככל האפשר. עם זאת, אין לחברה כל אחריות בגין תכנים שמקורם בצדדים שלישיים ואין החברה ערבה למידת הדיוק של תכנים אלה. איננו מבטיחים שהתוכן בשירותים יהיה מדויק, שלם, מהימן, עדכני או ללא שגיאות. איננו אחראים לכל תוכן שאינו מדויק או שהינו מוטעה. אנו מבהירים כי המידע המוצג בשירותים אינו מהווה המלצה, יעוץ ו/או הצעה מטעמינו לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות, וכל הסתמכות על המידע המוצג בשירותים הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש והחברה לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו. כל עצה או מידע, הנמסרים בעל פה או בכתב, שתקבל מהחברה לא ייצרו כל אחריות לחברה, מעבר למה שכתוב מפורשות בתנאים אלו. במידה ותסתמך על כל עצה ו/או מידע כאמור, הסתמכות זו הינה על אחריותך הבלעדית. ישנן מדינות בהן אסור להחריג סוגים שונים של אחריות. אי לכך, אפשר וחלק מהחרגות לעיל לא יחולו עליך.

איננו מקבלים על עצמנו כל אחריות עבור כל שגיאה, השמטה, הפסקה, מחיקה, פגם, עיכוב בפעולה או שידור, כשל בקו תקשורת, גניבה או הרס או גישה בלתי מורשית או שינוי של תוכן כלשהו. החברה אינה אחראית לכל בעיה או תקלה טכנית של כל רשת או קו טלפון ו/או אינטרנט, מערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשב, תוכנה, כשל בכל אימייל הנובעים מבעיות טכניות או עומס תנועה באינטרנט או בשירותים שלנו, לרבות כל פגיעה או נזק למשתמשים או לכל מחשב או מכשיר נייד של אדם הקשור או הנובע מהשתתפות או הורדת חומרים מהשירותים. בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית לכל אובדן או נזק, לרבות פגיעה אישית או מוות, כתוצאה משימוש בשירותים, מכל תוכן שפורסם או מהתנהגות של כל משתמשי השירותים, בין אם בצורה מקוונת ובין אם לאו.

החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שליחיה או בעלי מניותיה בשום אופן לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, עקיף, ישיר או עונשי הנובע מהשימוש בשירותים או הקשור אליהם. החבות הכוללת של החברה במסגרת כל תנאי מתנאי השימוש הללו לא תעלה על הסכום ששילמת לחברה בכדי להשתמש בשירותים. אי לכך, אם לא שילמת כל סכום לחברה כדי להשתמש בשירותים, החברה לא תהיה חבה לך בגין השימוש כאמור. החברה איננה אחראית על חיבורים לאינטרנט או ממנו. החברה איננה אחראית לקווי או מערכות טלפון או למערכות מחשבים או לשרתים. בשום אופן החברה לא תהיה אחראית להפסדים או לנזקים העולים מהשימוש בשירותים או מכל תוכן המועלה בשירותים, או מכל התנהגות של כל צד שלישי, באופן מקוון או לאו. 

 

 1. שיפוי

אתה מתחייב לשפות את החברה ועובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה, קבלניה ושליחיה כנגד כל טענה, תביעה, פיצוי, עלות או הוצאה (לרבות שכר טרחה והוצאות משפט) הנובעים, באופן ישיר או עקיף: (א) מהפרה של תנאים אלו על ידיך או על ידי כל מי שמשתמש במחשב שלך או בסיסמה שלך; (ב) מכל תביעה, אובדן או נזק הנובעים מהשימוש שלך, ניסיון שימוש שלך (או חוסר יכולת להשתמש) בשירותים, לרבות כל עסקה שאתה מנהל בשירותים; ו-(ג) מכל עבירה שלך על החוק או על התקנות. הנך מסכים שכל שימוש שלך בשירותים יהיה בהתאם לכל דין.

 

 1. תקופה

תקופת ההסכם תתחיל במועד שתקבל את תנאי השימוש הללו ותמשיך ללא הגבלת זמן, אלא אם היא תופסק בהתאם לתנאי השימוש האלו. כל צד יכול לסיים את תנאי השימוש הללו על ידי שליחת הודעה בכתב (כולל דרך האימייל). על אף סיומם של תנאי השימוש, סעיפים 2-12 יוסיפו להתקיים לאחר הסיום מכל סיבה שהיא.

 

 1. הוראות שונות

ככל שנצטרך ליצור עמך קשר, אתה מסכים שנוכל לעשות זאת באמצעים אלקטרוניים, לרבות, ללא הגבלה, דרך האימייל ודרך פלטפורמת מסרים כגון ווצאפ וטלגרם. אנחנו נוכל להמציא לך הודעות לכתובת האימייל, למספר הפקס או דרך הדואר לפי הפרטים ליצירת קשר שמסרת לנו בזמן הרישום. הודעות הנשלחות באימייל תחשבנה כאלו שהתקבלו בזמן המשלוח על ידינו. הודעות הנשלחות בפקס תחשבנה כאלו שהתקבלו בזמן שנקבל אישור על הקבלה כאמור. הודעות הנשלחות בדואר תחשבנה כאלו שהתקבלו 10 ימים לאחר מועד המשלוח. תנאי השימוש הללו מייצגים את ההסכם במלואו בין הצדדים לגבי הנושאים בהם הם דנים והם באים במקום כל הסכם שהוא בין הצדדים לגבי הנושאים כאמור. אין דבר בהסכם זה היוצר כל סוכנות, העסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבין החברה או מסמיך אותך לפעול מטעם החברה. החברה רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או כל חלק מהן, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון. אינך רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך, או כל חלק מהן, לפי תנאי שימוש אלה, וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל. במידה וייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש ישארו בתוקפם. כל הפעילות בשירותים וכל הקשור והכרוך בה, לרבות תנאי השימוש, יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לשירותים ולשימוש בהם ולתנאי השימוש תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו, ישראל. 

bottom of page